Greece / Islets Pori and Lagouvardos. 

Species:

Podarcis levendis  LYMBERAKIS et al., 2008

Synonyms:

Podarcis erhardii ssp.  VALAKOS et al, 1995

Common names:

Pori Wall Lizard (English)
Pori Mauereidechse (German)
Λεβεντόσαυρα (Greek)

Types:

Holotype: NHMC 80.3.51.830, male

Terra Typica:

Islet Pori, 7.4 km N of the island of Antikythira.


Relevant taxonomic literature:

  • Lymberakis, P. & Poulakakis, N. & Kaliontzopoulou, A. & Valakos, E. & Mylonas, M. (2008) -  Two new species of Podarcis (Squamata; Lacertidae) from Greece. -  Systematics and Biodiversity, 6 (3): 307–318.    

 
 

Greece

 
 
 
 
 

Podarcis levendis  © 2010 Panagiotis Georgiakakis - NHM Crete