Somalia, Nord- und Südostkenia (im Nordwesten vielleicht Nominatform??) und Tansania (Nordosten und Teile Zentral-Tansanias) 

Unterart:

Latastia longicaudata lanzai  ARILLO, BALLETTO & SPANI, 1967